Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Odpovědný vedoucí sociální služby v Ostravě – Vítkovicích:

Bc. Nikola Seidlová – Vedoucí sociální pracovník

e-mail: seidlova@centrom.cz

tel.: 599 526 051, 721 457 036

Pobočka v Ostravě Vítkovicích

Sirotčí 45

703 00 Ostrava – Vítkovice

 

Terénní pracovníci pro pobočku v Ostravě – Vítkovicích:

Daniel Klempár, klempar@centrom.cz

Iva Sekulová, sekulova@centrom.cz

Jiřina Šedivá, sediva@centrom.cz

Marcela Chudá, chuda@centrom.cz

Pavlína Kováčová, kovacova@centrom.cz

 

Odpovědný vedoucí sociální služby v Ostravě – Radvanicích:

Bc. Nikola Seidlová – Vedoucí sociální pracovník

e-mail: seidlova@centrom.cz

tel.: 596 240 496, 721 457 036

Pobočka v Ostravě – Radvanicích

Trnkovecká 240/82

716 00 Ostrava – Radvanice

 

Sociální pracovník pro sociální služby v Ostravě – Radvanicích:

Bc. Zdena Šešulková

e-mail: sesulkova@centrom.cz

tel.: 774 002 117

 

Terénní pracovníci pro pobočku v Ostravě – Ravanicích:

Marcela Miková, mikova@centrom.cz

 

Terénní forma:

pondělí: 8:00 – 12:30, 13:00 – 16:30

středa: 8:00 – 12:30, 13:00 – 16:30

čtvrtek: 8:00 – 12:30, 13:00 – 16:30

pátek: 13:00 16:30

 

Ambulantní forma:

úterý: :8:00 – 12:30, 13:00 – 16:30  (v odpoledních hodinách probíhá kurz vaření. 1 a 3 úterý v měsíci Vítkovice, 2 a 4 úterý Radvanice)

úterý a pátek: 8:00 – 12:30 (páteční klub pro maminky s dětmi)

 

Cena: Zdarma

 

Kapacita:
Terénní forma – okamžitá kapacita – 7
Ambulantní forma – 40 osob


Poslání služby
SAS poskytuje podporu a pomoc rodinám s dítětem, jejíž fungování je v důsledku dopadů dlouhodobé sociálně nepříznivé situace ohroženo. Služba je poskytována jak v domácnostech v lokalitách Ostrava-Vítkovice, Ostrava – Radvanice, Moravská Ostrava, Slezská Ostrava a Ostrava – Přívoz, Ostrava – Jih, tak i v prostorách CENTROM z.s. na adrese Sirotčí 45, Ostrava – Vítkovice a Trnkovecká 240/82, Ostrava – Radvanice.

Obsahem služby je zejména:
– podpora a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních  záležitostí členů rodiny,
– podpora rodičů při vzdělávání a výchově dítěte a jeho přípravě na úspěšný vstup do kolektivního zařízení (zejména prostřednictvím rozvoje komunikačních dovedností a společenských návyků),
– rozvoj dovedností členů rodiny v rámci ambulantních programů (kurz vaření, kurz údržbářských a zednických prací).

Okruh osob, kterým je služba určena
Služba může být poskytnuta rodinám s dětmi do 18 let pobývajícími v Ostravě – Vítkovicích, Ostrava – Jih, Ostravě – Radvanicích, Moravské Ostravě, Slezské Ostravě a Ostravě – Přívoze, které se ocitly v dlouhodobé sociálně nepříznivé situaci (např. v důsledku života v sociálně vyloučené lokalitě, nezaměstnanosti rodičů, špatné finanční, bytové situace rodiny) ohrožující jejich fungování a chtějí tuto situaci aktivně řešit.
Za rodinu je považováno alespoň jedno dítě se zákonným zástupcem, přičemž zákonným zástupcem nemusí být biologický rodič dítěte.

Cíle služby
-Zvýšení úrovně rodičovského chování rodiče, zejména jeho schopnosti uspokojovat potřeby dítěte a rozvíjet tak jeho samostatnost, vč. změny postoje rodiče ke vzdělání.
-Rozvoj sociálních kompetencí jednotlivých členů rodiny (jednání na úřadech, školských a zdravotnických zařízeních apod.).
-Dosažení a udržení kvalitního bydlení (pravidelná platba nájmu, údržba bytové jednotky apod.).
-Zvýšení schopností orientovat se ve finanční a zdravotní problematice.

Zásady
-Dodržování základních lidských práv a svobod
-Bezplatnosti–účast na veškerých aktivitách poskytovaných v domácnostech i v zařízení je bezplatná.
-Individuálního přístupu – ke každému uživateli je přistupováno jako k osobnosti s jedinečnými potřebami, projevy, schopnostmi a dovednostmi, činnosti jsou přizpůsobeny schopnostem, dovednostem, možnostem, potřebám a přáním členů konkrétní rodiny.
-Rovnosti – službu mohou využívat všichni bez rozdílu pohlaví, národnosti, sexuální orientace, víry a přesvědčení.
-Přiměřené podpory – při práci s rodinou je kladen důraz na to, aby pracovník byl pouze průvodcem, který rodičům pomáhá nalézt cestu k řešení nepříznivé sociální situace, k nalezení a osvojení si přiměřeného způsobu práce s dítětem.
-Aktivity uživatele – předpokladem poskytnutí služby je aktivní spolupráce uživatele při řešení jeho nepříznivé sociální situace. Od rodiče, který musí být vždy přítomen, se očekává aktivní zapojení do práce s dítětem.