Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Odpovědný vedoucí sociální služby v Ostravě – Mar. Hory a Hulváky:

Bc. Marcela Chudá – Vedoucí sociální pracovník

e-mail: chuda@centrom.cz

tel.: 591 121 898, 727 980 942

Pobočka v Ostravě Mar. Hory a Hulváky

Výstavní 2352/14, 709 00 Ostrava Mar. Hory a Hulváky

Sídlo: Sirotčí 765/45A, 703 00  Ostrava – Vítkovice

Terénní pracovníci pro pobočku Mar. Hory a Hulváky:

Marcela Mašová, masova@centrom.cz

Jesika Šormová, sormova@centrom.cz, +420731 129 490

Jiřina Šedivá, sediva@centrom.cz, +420725425569

Bc. Pavla Kupková DiS., kupkova@centrom.cz,  +420734428757

Bc. Kateřina Kačmarčíková, kacmarcikova@centrom.cz

Výstavní 2352/14, 709 00 Ostrava Mar. Hory a Hulváky

 

Odpovědný vedoucí sociální služby v Ostravě – Radvanicích:

Bc. Marcela Chudá – Vedoucí sociální pracovník

e-mail: chuda@centrom.cz

tel.: 591 121 898, 727 980 942

Pobočka v Ostravě – Radvanicích

Trnkovecká 240/82

716 00 Ostrava – Radvanice

Sociální pracovník pro sociální služby v Ostravě – Radvanicích:

Bc. Zdeňka Šešulková

e-mail: sesulkova@centrom.cz

tel.: 774 002 117

Terénní pracovníci pro pobočku v Ostravě – Radvanicích:

Marcela Miková, mikova@centrom.cz

Terénní forma:

pondělí: 8:00 – 12:30, 13:00 – 16:30

středa: 8:00 – 12:30, 13:00 – 16:30

čtvrtek: 8:00 – 12:30, 13:00 – 16:30

pátek: 13:00 16:30

Ambulantní forma:

úterý: 8:00 – 12:30, 13:00 – 16:30

pátek: 13:00 – 16:30  (ambulantní poskytování sociální služby je poskytováno v rámci WORKSHOPŮ (1x měsíčně pro pobočku Radvanice a 1x měsíčně pro pobočku Mar. Hory a Hulváky), nebo pro aktuální zakázky uživatelů, které nejdou vyřešit v domácnostech uživatelů.

Cena: Zdarma

Kapacita:
Terénní forma – okamžitá kapacita – 7
Ambulantní forma – 40 osob

Poslání služby
SAS poskytuje podporu a pomoc rodinám s dítětem, jejíž fungování je v důsledku dopadů dlouhodobé sociálně nepříznivé situace ohroženo. Služba je poskytována jak v domácnostech Ostrava Mar. Hory a Hulváky, Ostrava – Radvanice, Ostrava – Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostravě, popřípadě Ostrava- Vítkovice tak i v prostorách CENTROM z.s. na adrese Výstavní 14, Ostrava – Mar. Hory a Hulváky a Trnkovecká 240/82, Ostrava – Radvanice.

Obsahem služby je zejména:
– podpora a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních  záležitostí členů rodiny,
– podpora rodičů při vzdělávání a výchově dítěte a jeho přípravě na úspěšný vstup do kolektivního zařízení (zejména prostřednictvím rozvoje komunikačních dovedností a společenských návyků),
– rozvoj dovedností členů rodiny v rámci ambulantních programů (kurz vaření, kurz údržbářských a zednických prací).

Okruh osob, kterým je služba určena
Služba může být poskytnuta rodinám s dětmi do 18 let pobývajícími v městských částech Ostrava Mar. Hory a Hulváky, Ostrava – Radvanice, Ostrava – Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostravě, popřípadě Ostrava- Vítkovice a v ostatních městských částech bude-li vyhodnocena potřebnost poskytnutí služby, které se ocitly v dlouhodobé sociálně nepříznivé situaci (např. v důsledku života v sociálně vyloučené lokalitě, nezaměstnanosti rodičů, špatné finanční, bytové situace rodiny) ohrožující jejich fungování a chtějí tuto situaci aktivně řešit.

Poskytnutí služby může být odmítnuto:

  • osobám, jejichž komunikace je natolik specifická, že vyžaduje použití speciálních pomůcek, technik či metod komunikace (piktogramy, znaková řeč apod.) a nezajistí si nebo odmítnou tlumočníka zprostředkovaného organizací. Jedná se např. o osoby mluvící cizím jazykem, neslyšící apod.
  • SAS pro rodiny s dětmi CENTROM nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby.
  • Zájemci o službu, který nesplňuje podmínky cílové skupiny poskytovatele, nebo se jedná o negativní cílovou skupinu.

Cíle služby
-Zvýšení úrovně rodičovského chování rodiče, zejména jeho schopnosti uspokojovat potřeby dítěte a rozvíjet tak jeho samostatnost, včetně změny postoje rodiče ke vzdělání.
-Rozvoj sociálních kompetencí jednotlivých členů rodiny (jednání na úřadech, ve školských a zdravotnických zařízeních apod.).
-Podpora a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí členů rodiny (podpora při vypisování dokumentů, vysvětlení obsahu dokumentů).
-Vyhledávání a udržení kvalitního bydlení (pravidlená platba nájmu, údržba bytové jednotky apod.)
-Zlepšení orientace ve finanční, zdravotní a sociální problematice.
-Motivace uživatelů k vyhledávání zaměstnání a jeho udržení.

Zásady
-Dodržování základních lidských práv a svobod
-Bezplatnosti–účast na veškerých aktivitách poskytovaných v domácnostech i v zařízení je bezplatná.
-Individuálního přístupu – ke každému uživateli je přistupováno jako k osobnosti s jedinečnými potřebami, projevy, schopnostmi a dovednostmi, činnosti jsou přizpůsobeny schopnostem, dovednostem, možnostem, potřebám a přáním členů konkrétní rodiny.
-Rovnosti – službu mohou využívat všichni bez rozdílu pohlaví, národnosti, sexuální orientace, víry a přesvědčení.
-Přiměřené podpory – při práci s rodinou je kladen důraz na to, aby pracovník byl pouze průvodcem, který rodičům pomáhá nalézt cestu k řešení nepříznivé sociální situace, k nalezení a osvojení si přiměřeného způsobu práce s dítětem.
-Aktivity uživatele – předpokladem poskytnutí služby je aktivní spolupráce uživatele při řešení jeho nepříznivé sociální situace. Od rodiče, který musí být vždy přítomen, se očekává aktivní zapojení do práce s dítětem.

-Dobrovolnost – každý uživatel má právo se rozhodnout, zda chce službu využívat