Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

NZDM Radvanice

Místo poskytování sociální služby:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice

Trnkovecká 240/82

716 00 Ostrava – Radvanice

Kontakty:

Odpovědný vedoucí sociální služby:

Bc. Marcela Chudá – Vedoucí sociální pracovník

tel.: 596 240 496, 727 980 942

M: chuda@centrom.cz

Pracovníci v sociálních službách:

Barbara Lassaková

M: lassakova@centrom.cz

Marcela Miková

M: mikova@centrom.cz

Doba poskytování služby:

pondělí – pátek      13:00 – 17:00

Cena: Zdarma

Okamžitá kapacita: 10 osob

Poslání služby
Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Radvanice je podpora a pomoc dětem, mládeži a mladým lidem při řešení obtížných situací a poskytnutí bezpečného prostoru k trávení volného času s důrazem na jejich rozvoj.

Okruh osob, kterým je služba určena
Služba je poskytována dětem, mládeži a mladým lidem ve věku od 6ti do 26ti let, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučeni jsou (žijí v nevhodných sociálních podmínkách, mají problémy v oblasti vzdělávání a výchovy a patří do rizikové skupiny ohrožené kriminalitou, závislostí na alkoholu, drogách, hracích automatech, nezaměstnaností a zadlužeností).

Cíle služby
-Změna postoje ke vzdělání a zaměstnání (příprava na vyučování, psaní domácích úkolů,…)
-Pomoc a informovanost o sosiálně patologických jevech: záškoláctví, páchání trestného činu, negativního působení alkoholu, drog, šikany apod.
-Podchycení a rozvoj přirozených vloh, dispozic a nadání v rámci zájmových činností.
-Rozvoj samostatnosti a komunikace o svých pocitech, problémech a možnostech umět si vyhledat odbornou pomoc.
-Poskytnout podporu při začlenění cílové skupiny do skupiny vrstevníků i do společnosti.

Zásady
-Dodržování základních lidských práv a svobod.
-Bezplatnosti – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice poskytuje své služby bezplatně.
-Individuálního přístupu–ke každému uživateli je přistupováno jako k osobnosti s jedinečnými potřebami, projevy, schopnostmi a dovednostmi, činnosti jsou přizpůsobeny schopnostem, dovednostem, možnostem, potřebám a přáním uživatele.
-Rovnosti–službu mohou využívat všichni bez rozdílu pohlaví, národnosti, sexuální orientace, víry a přesvědčení.
-Přiměřené podpory–při práci s uživatelem je kladen důraz na to, aby pracovník byl pouze průvodcem, který uživateli pomáhá nalézt cestu k řešení nepříznivé sociální situace.
-Aktivity uživatele–uživatelé jsou vedeni k aktivitě při všech vykonávaných činnostech.
-Dobrovolnost: každý uživatel má právo se rozhodnout, zda chce službu využívat.

NZDM Vítkovice

Místo poskytování sociální služby:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vítkovice

Sirotčí 45

703 00 Ostrava – Vítkovice

Kontakty:

vedoucí nízkoprahového zařízení:

Bc. Kateřina Kačmarčiková

e-mail: nzdm@centrom.cz

tel.: 596 768 684

Pracovník v sociálních službách:

M: kacmarcikova@centrom.cz

Pavlína Šuláková

M: sulakova@centrom.cz

Doba poskytování služby: 

Po – Pá    13:00 – 17:00

Cena: Zdarma

Okamžitá kapacita NZDM Vítkovice Sirotčí : 20 osob

Poslání služby
Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vítkovice je podpora a pomoc dětem, mládeži a mladým lidem při řešení obtížných situací a poskytnutí bezpečného prostoru k trávení volného času s důrazem na jejich rozvoj.

Okruh osob, kterým je služba určena
Služba je poskytována dětem, mládeži a mladým lidem ve věku od 6ti do 26ti let, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučeni jsou (žijí v nevhodných sociálních podmínkách, mají problémy v oblasti vzdělávání a výchovy a patří do rizikové skupiny ohrožené kriminalitou, závislostí na alkoholu, drogách, hracích automatech, nezaměstnaností a zadlužeností).

Cíle služby
-Změna postoje ke vzdělání a zaměstnání /příprava na vyučování, psaní domácích úkolů,…).
-Pomoc a informovanost o sociálně patologických jevech: záškoláctví, páchání trestného činu, negativního působení alkoholu, drog a šikany apod.
-Podchycení a rozvoj přirozených vloh, dispozic a nadání v rámci zájmových činností.
-Rozvoj samostatnosti a komunikace o svých pocitech, problémech a možnostech umět si vyhledat odbornou pomoc.
-Poskytnout podporu při začlenění cílové skupiny do skupiny vrstevníků i do společnosti

Zásady
-Dodržování základních lidských práv a svobod.
-Bezplatnosti–Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vítkovice poskytuje své služby bezplatně.
-Individuálního přístupu–ke každému uživateli je přistupováno jako k osobnosti s jedinečnými potřebami, projevy, schopnostmi a dovednostmi, činnosti jsou přizpůsobeny schopnostem, dovednostem, možnostem, potřebám a přáním uživatele.
-Rovnosti–službu mohou využívat všichni bez rozdílu pohlaví, národnosti, sexuální orientace, víry a přesvědčení.
-Přiměřené podpory–při práci s uživatelem je kladen důraz na to, aby pracovník byl pouze průvodcem, který uživateli pomáhá nalézt cestu k řešení nepříznivé sociální situace.
-Aktivity uživatele–uživatelé jsou vedeni k aktivitě při všech vykonávaných činnostech.
Dobrovolnost: každý uživatel má právo se rozhodnout, zda chce službu využívat

Fotogalerie

Prohlédněte si fotky z akcí pořádaných našimi nízkoprahovými zařízeními.
Klikněte si na naši fotogalerii.