Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

NZDM Radvanice

Místo poskytování sociální služby:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice

Ráčkova 664 /20

716 00 Ostrava Radvanice

Kontakty:

Odpovědný vedoucí sociální služby:

Bc. Zdeňka Šešulková – Vedoucí sociální pracovník

tel.: 596 240 496, 727 980 942

M: sesulkova@centrom.cz

Sociální pracovník pro pobočku Radvanice

Mgr. Michaela Filipčíková

T: 774 002 117

M: filipcikova@centrom.cz

Pracovníci v sociálních službách:

Tereza Petrovičová

M: petrovicova@centrom.cz

Doba poskytování služby:

pondělí – pátek      13:00 – 17:00

Cena: Zdarma

Okamžitá kapacita: 10 osob

Poslání služby
Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Radvanice je podpora a pomoc dětem, mládeži a mladým lidem při řešení obtížných situací a poskytnutí bezpečného prostoru k trávení volného času s důrazem na jejich rozvoj.

Okruh osob, kterým je služba určena
Služba je poskytována dětem, mládeži a mladým lidem ve věku od 6ti do 26ti let, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučeni jsou (žijí v nevhodných sociálních podmínkách, mají problémy v oblasti vzdělávání a výchovy a patří do rizikové skupiny ohrožené kriminalitou, závislostí na alkoholu, drogách, hracích automatech, nezaměstnaností a zadlužeností).

Cíle služby
-Změna postoje ke vzdělání a zaměstnání (příprava na vyučování, psaní domácích úkolů,…)
-Pomoc a informovanost o sosiálně patologických jevech: záškoláctví, páchání trestného činu, negativního působení alkoholu, drog, šikany apod.
-Podchycení a rozvoj přirozených vloh, dispozic a nadání v rámci zájmových činností.
-Rozvoj samostatnosti a komunikace o svých pocitech, problémech a možnostech umět si vyhledat odbornou pomoc.
-Poskytnout podporu při začlenění cílové skupiny do skupiny vrstevníků i do společnosti.

Zásady
-Dodržování základních lidských práv a svobod.
-Bezplatnosti – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice poskytuje své služby bezplatně.
-Individuálního přístupu–ke každému uživateli je přistupováno jako k osobnosti s jedinečnými potřebami, projevy, schopnostmi a dovednostmi, činnosti jsou přizpůsobeny schopnostem, dovednostem, možnostem, potřebám a přáním uživatele.
-Rovnosti–službu mohou využívat všichni bez rozdílu pohlaví, národnosti, sexuální orientace, víry a přesvědčení.
-Přiměřené podpory–při práci s uživatelem je kladen důraz na to, aby pracovník byl pouze průvodcem, který uživateli pomáhá nalézt cestu k řešení nepříznivé sociální situace.
-Aktivity uživatele–uživatelé jsou vedeni k aktivitě při všech vykonávaných činnostech.
-Dobrovolnost: každý uživatel má právo se rozhodnout, zda chce službu využívat.

NZDM Vítkovice

Místo poskytování sociální služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vítkovice

Sirotčí 45

703 00 Ostrava – Vítkovice

Kontakty:

Odpovědný vedoucí sociální služby

Bc. Zdeňka Šešulková – Vedoucí sociální pracovník

tel.: 596 240 496, 727 980 942

M: sesulkova@centrom.cz

Vedoucí nízkoprahového zařízení

Bc. Natálie Kubienová

T: 605 518 166

M: nzdm@centrom.cz

Pracovník v sociálních službách

Bc. Jana Jurečková

M: jureckova@centrom.cz

Pavlína Šuláková

M: sulakova@centrom.cz

Doba poskytování služby: 

Po – Pá    13:00 – 17:00

Cena: Zdarma

Okamžitá kapacita NZDM Vítkovice Sirotčí : 20 osob

Poslání služby
Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vítkovice je podpora a pomoc dětem, mládeži a mladým lidem při řešení obtížných situací a poskytnutí bezpečného prostoru k trávení volného času s důrazem na jejich rozvoj.

Okruh osob, kterým je služba určena
Služba je poskytována dětem, mládeži a mladým lidem ve věku od 6ti do 26ti let, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučeni jsou (žijí v nevhodných sociálních podmínkách, mají problémy v oblasti vzdělávání a výchovy a patří do rizikové skupiny ohrožené kriminalitou, závislostí na alkoholu, drogách, hracích automatech, nezaměstnaností a zadlužeností).

Cíle služby
-Změna postoje ke vzdělání a zaměstnání /příprava na vyučování, psaní domácích úkolů,…).
-Pomoc a informovanost o sociálně patologických jevech: záškoláctví, páchání trestného činu, negativního působení alkoholu, drog a šikany apod.
-Podchycení a rozvoj přirozených vloh, dispozic a nadání v rámci zájmových činností.
-Rozvoj samostatnosti a komunikace o svých pocitech, problémech a možnostech umět si vyhledat odbornou pomoc.
-Poskytnout podporu při začlenění cílové skupiny do skupiny vrstevníků i do společnosti

Zásady
-Dodržování základních lidských práv a svobod.
-Bezplatnosti–Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vítkovice poskytuje své služby bezplatně.
-Individuálního přístupu–ke každému uživateli je přistupováno jako k osobnosti s jedinečnými potřebami, projevy, schopnostmi a dovednostmi, činnosti jsou přizpůsobeny schopnostem, dovednostem, možnostem, potřebám a přáním uživatele.
-Rovnosti–službu mohou využívat všichni bez rozdílu pohlaví, národnosti, sexuální orientace, víry a přesvědčení.
-Přiměřené podpory–při práci s uživatelem je kladen důraz na to, aby pracovník byl pouze průvodcem, který uživateli pomáhá nalézt cestu k řešení nepříznivé sociální situace.
-Aktivity uživatele–uživatelé jsou vedeni k aktivitě při všech vykonávaných činnostech.
Dobrovolnost: každý uživatel má právo se rozhodnout, zda chce službu využívat

Fotogalerie

Prohlédněte si fotky z akcí pořádaných našimi nízkoprahovými zařízeními.
Klikněte si na naši fotogalerii.

×
Show
MĚNÍME KONTAKTNÍ MÍSTO!!!
Ke dni 1.7.2022 dojde ke změně kontaktního místa, kde obdržíte dodatky k podnájemním smlouvám po uhrazení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu.

Stávající kontaktní místo na ul. Trnkovecká 246/85, 716 00 Ostrava - Radvanice, bude k tomuto datu uzavřeno.

Adresa nového kontaktního místa bude: Ul. Kozácká 674/3, Ostrava - Radvanice

Více si přečtěte v sekci Aktuality!!!