Středisko s předškolními dětmi

Středisko Vítkovice

Místo poskytování sociální služby:

Středisko pro rodiny s předškolními dětmi Vítkovice

Sirotčí 45

703 00 Ostrava – Vítkovice

Kontakty:

Odpovědný vedoucí služby:

Natálie Kubienová

e-mail: kubienova@centrom.cz

tel.: 599 526 051, 725 425 569

Terénní pracovník:

Simona Hranická

Provozní doba

Pondělí a středa:  8:30 – 12:30

Úterý a čtvrtek: 8:30 – 12:30 12:30 – 15:30

Pátek: 12:30 – 15:30

Ambulantní forma:

Pátek 8:30 – 12:30 – páteční kluby

Kapacita služby

Ambulantní: 25 – jedná se o maximální okamžitou kapacitu

Terénní: 22 – jedná se o maximální okamžitý počet aktivních smluv. Za jednoho klienta je v tomto smyslu považována jedna rodina

Poslání
Středisko pro rodiny s předškolními dětmi v Ostravě – Vítkovicích podporuje a pomáhá rodinám s předškolními dětmi, jejichž vývoj je v důsledku dopadů sociálně nepříznivé situace rodiny ohrožen.  Společně s rodinou usilujeme o odstranění překážek stojících v cestě jeho zapojení do běžného života společnosti.

Cílová skupina
Služba může být poskytnuta rodinám s předškolním dítětem od 2 do 7 let. Jedná se o rodiny, které pobývají v Ostravě – Vítkovicích a v Ostravě – Jihu a ocitly se v sociálně nepříznivé situaci, kterou chtějí aktivně řešit.
Za rodinu je považováno alespoň jedno dítě s rodičem nebo zákonným zástupcem, přičemž zákonným zástupcem nemusí být biologický rodič dítěte.

Nejsme schopni pracovat s osobami:
-jejichž komunikace je natolik specifická, že vyžaduje použití speciálních pomůcek, technik či metod komunikace (piktogramy, znaková řeč apod.) a nezajistí si nebo odmítnou tlumočníka zprostředkovaného organizací. Jedná se např. o osoby mluvící cizím jazykem, neslyšící apod.
-které se nejsou schopny samostatně dopravit do prostor, ve kterých je služba poskytována a odmítnou zprostředkování služby zabývající se dopravou osob organizací.
-středisko nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby.
-zájemce o službu nesplňuje podmínky cílové skupiny poskytovatele.

Poskytnutí služby může být odmítnuto zájemci, kterému byla v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti o službu vypovězena smlouva o poskytnutí sociální služby z důvodu porušování ze smlouvy vyplývajících povinností.

Cíle:
–    Zmírnění, popř. odstranění překážek ohrožujících vývoj rodiny.
–    Rozvoj sociálních dovedností členů rodiny.
–    Rozvoj rodičovských dovedností rodiče.
–    Udržení míry získaných dovedností členů rodiny.

Zásady
Dodržování základních lidských práv a svobod
Bezplatnosti–účast na veškerých aktivitách poskytovaných v domácnostech i v zařízení je bezplatná.
Individuálního přístupu–ke každému uživateli je přistupováno jako k osobnosti s jedinečnými potřebami, projevy, schopnostmi a dovednostmi, činnosti jsou přizpůsobeny schopnostem, dovednostem, možnostem, potřebám a přáním členů konkrétní rodiny.
Rovnosti–službu mohou využívat všichni bez rozdílu pohlaví, národnosti, sexuální orientace, víry a přesvědčení.
-Přiměřené podpory–při práci s rodinou je kladen důraz na to, aby pracovník byl pouze průvodcem, který rodičům pomáhá nalézt cestu k řešení nepříznivé sociální situace, k nalezení a osvojení si přiměřeného způsobu práce s dítětem.
Aktivity uživatele–předpokladem poskytnutí služby je aktivní spolupráce uživatele při řešení jeho nepříznivé sociální situace. Od rodiče, který musí být vždy přítomen, se očekává aktivní zapojení do práce s dítětem.

×
Show
MĚNÍME KONTAKTNÍ MÍSTO!!!
Ke dni 1.7.2022 dojde ke změně kontaktního místa, kde obdržíte dodatky k podnájemním smlouvám po uhrazení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu.

Stávající kontaktní místo na ul. Trnkovecká 246/85, 716 00 Ostrava - Radvanice, bude k tomuto datu uzavřeno.

Adresa nového kontaktního místa bude: Ul. Kozácká 674/3, Ostrava - Radvanice

Více si přečtěte v sekci Aktuality!!!