Terénní programy

Odpovědný vedoucí sociální služby:

Bc. Zdeňka Šešulková

e-mail: sesulkova@centrom.cz

tel.: 774 002 117

Pobočka Ostrava – Mariánské Hory
Výstavní 2352/10
709 00  Ostrava – Mar.Hory

Terénní pracovníci pro pobočku v Ostravě – Mariánských Horách:

Roman Pindej – pindej@centrom.cz – 731 129 965

Žaneta Deáková, deakova@centrom.cz

Lucie Válková, valkova@centrom.cz

Terénní forma: PO – PÁ od 8:00 do 16:30 hod.

Cena: zdarma

Okamžitá kapacita: 4 osoby

Poslání služby:

Program bydlení CENTROM poskytuje podporu a pomoc osobám, jejichž fungování je v důsledku dopadů dlouhodobé sociálně nepříznivé situace ohroženo, např. vlivem chudoby, zanedbávání výchovy dětí, diskriminace apod.) Terénní program působí také preventivně, podporuje osoby dle cílové skupiny k aktivnímu řešení jejich životní situace. Pracovníci se snaží pomáhat uživatelům zajistit uspokojivé osobní, skupinové a komunitní vztahy. Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí uživatele služby tj. v bytě uživatele, popřípadě na ubytovně, azylovém domě nebo v případě úplného bezdomoví na ulici. Služba je poskytována také mimo přirozené prostředí uživatele, např. v rámci potřebných doprovodů. Přirozené prostředí uživatele služby je individuální a je dáno jeho způsobem života.


Cíle služby:

  • Uživatel stabilizuje svojí životní situaci a nedochází k jejímu zhoršování (př. ví o možnostech dostupného bydlení – např. sociální byty, podnájmy;
  • Uživatel aktivně řeší svou bytovou situaci;
  • Uživatel má přehled o své finanční situaci – např. výše dávek, hospodaření s penězi, soupis dluhů;
  • Uživatel dosáhne a udrží kvalitní bydlení (pravidelná platba nájmu, údržba bytové jednotky apod.).

Cílem služby Terénní programy je poskytovat pomoc a podporu osobám, kteří se ocitli v sociálně nepříznivé situaci při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Poskytovat pomoc a podporu při zlepšování kvality života uživatele a podporovat jej v samostatném a aktivním řešení jeho nepříznivé sociální situace.


Cílovou skupinou jsou osoby od 16i let věku žijící v sociálně vyloučených lokalitách nebo komunitách na území města Ostravy.

Zásady:

  • Dodržování základních lidských práv a svobod
  • Dodržování mlčenlivosti dle Zákonu č. 108/2006 Sb – Zákon o sociálních službách
  • Bezplatnosti – poskytování sociální služby je zcela zdarma
  • Individuálního přístupu – ke každému uživateli je přistupováno jako k osobnosti s jedinečnými potřebami, projevy, schopnostmi a dovednostmi, je vycházeno z individuálních přání a potřeb uživatele
  • Rovnosti – službu mohou využívat všichni bez rozdílu pohlaví, národnosti, sexuální orientace, víry a přesvědčení
  • Aktivity uživatele – předpokladem poskytnutí služby je aktivní spolupráce uživatele při řešení jeho nepříznivé sociální situace

×
Show
MĚNÍME KONTAKTNÍ MÍSTO!!!
Ke dni 1.7.2022 dojde ke změně kontaktního místa, kde obdržíte dodatky k podnájemním smlouvám po uhrazení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu.

Stávající kontaktní místo na ul. Trnkovecká 246/85, 716 00 Ostrava - Radvanice, bude k tomuto datu uzavřeno.

Adresa nového kontaktního místa bude: Ul. Kozácká 674/3, Ostrava - Radvanice

Více si přečtěte v sekci Aktuality!!!