Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež RADVANICE

Ráčkova 664 /20
716 00 Ostrava – Radvanice

Doba poskytování služby:
pondělí – pátek: 13:00 – 17:00
Cena: Zdarma
Okamžitá kapacita: 10 osob

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež VÍTKOVICE

Sirotčí 692/45
703 00 Ostrava – Vítkovice

Doba poskytování služby:
pondělí – pátek: 13:00 – 17:00
Cena: Zdarma
Okamžitá kapacita: 30 osob

Poslání služby
Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Radvanicích a Vítkovic je podpora a pomoc dětem, mládeži a mladým lidem při řešení obtížných situací a poskytnutí bezpečného prostoru k trávení volného času s důrazem na jejich rozvoj.

Cíle služby
– Změna postoje ke vzdělání a zaměstnání (příprava na vyučování, psaní domácích úkolů,…)
– Pomoc a informovanost o sosiálně patologických jevech: záškoláctví, páchání trestného činu, negativního působení alkoholu, drog, šikany apod.
– Podchycení a rozvoj přirozených vloh, dispozic a nadání v rámci zájmových činností.
– Rozvoj samostatnosti a komunikace o svých pocitech, problémech a možnostech umět si vyhledat odbornou pomoc.
– Poskytnout podporu při začlenění cílové skupiny do skupiny vrstevníků i do společnosti.

Pro koho je služba určena
Služba je poskytována dětem, mládeži a mladým lidem ve věku od 6ti do 26ti let, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučeni jsou (žijí v nevhodných sociálních podmínkách, mají problémy v oblasti vzdělávání a výchovy a patří do rizikové skupiny ohrožené kriminalitou, závislostí na alkoholu, drogách, hracích automatech, nezaměstnaností a zadlužeností).

Zásady
– Dodržování základních lidských práv a svobod.
– Bezplatnosti – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice poskytuje své služby bezplatně.
– Individuálního přístupu – ke každému uživateli je přistupováno jako k osobnosti s jedinečnými potřebami, projevy, schopnostmi a dovednostmi, činnosti jsou přizpůsobeny schopnostem, dovednostem, možnostem, potřebám a přáním uživatele.
– Rovnosti – službu mohou využívat všichni bez rozdílu pohlaví, národnosti, sexuální orientace, víry a přesvědčení.
– Přiměřené podpory – při práci s uživatelem je kladen důraz na to, aby pracovník byl pouze průvodcem, který uživateli pomáhá nalézt cestu k řešení nepříznivé sociální situace.
– Aktivity uživatele – uživatelé jsou vedeni k aktivitě při všech vykonávaných činnostech.
– Dobrovolnost – každý uživatel má právo se rozhodnout, zda chce službu využívat.