Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

28. října 875/275
709 00  Ostrava – Mariánské Hory

Ráčková 665/18
716 00 Ostrava Radvanice 

Doba poskytování služby:
Terénní forma: 
pondělí: 8:00 – 16:30
středa: 8:00 – 16:30
čtvrtek: 8:00 – 16:30
pátek: 12:30 – 16:30
Ambulantní forma:
úterý: 8:00 – 16:30
pátek:8:00 – 12:30

Cena: Zdarma
Kapacita:
Terénní forma – okamžitá kapacita – 7 osob
Ambulantní forma – 40 osob

Poslání služby:
SAS poskytuje podporu a pomoc rodinám s dítětem, jejíž fungování je v důsledku dopadů dlouhodobé sociálně nepříznivé situace ohroženo. Služba je poskytována jak v domácnostech Ostrava Mar. Hory a Hulváky, Ostrava – Radvanice, Ostrava – Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostravě, popřípadě Ostrava- Vítkovice tak i v prostorách CENTROM z.s. na adrese 28.října 875/275 Mar. Hory a Hulváky a Ráčková 665/18 716 00 Ostrava – Radvanice

Cíle služby:
– Zvýšení úrovně rodičovského chování rodiče, zejména jeho schopnosti uspokojovat potřeby dítěte a rozvíjet tak jeho samostatnost, včetně změny postoje rodiče ke vzdělání.
– Rozvoj sociálních kompetencí jednotlivých členů rodiny (jednání na úřadech, ve školských a zdravotnických zařízeních apod.).
– Podpora a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí členů rodiny (podpora při vypisování dokumentů, vysvětlení obsahu dokumentů).
– Vyhledávání a udržení kvalitního bydlení (pravidlená platba nájmu, údržba bytové jednotky apod.)
– Zlepšení orientace ve finanční, zdravotní a sociální problematice.
– Motivace uživatelů k vyhledávání zaměstnání a jeho udržení.

Obsahem služby je zejména:
– podpora a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních  záležitostí členů rodiny,
– podpora rodičů při vzdělávání a výchově dítěte a jeho přípravě na úspěšný vstup do kolektivního zařízení (zejména prostřednictvím rozvoje komunikačních dovedností a společenských návyků),
– rozvoj dovedností členů rodiny v rámci ambulantních programů (kurz vaření, kurz údržbářských a zednických prací).

Okruh osob, kterým je služba určena:
Služba může být poskytnuta rodinám s dětmi do 18 let pobývajícími v městských částech Ostrava Mar. Hory a Hulváky, Ostrava – Radvanice, Ostrava – Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostravě, popřípadě Ostrava- Vítkovice a v ostatních městských částech bude-li vyhodnocena potřebnost poskytnutí služby, které se ocitly v dlouhodobé sociálně nepříznivé situaci (např. v důsledku života v sociálně vyloučené lokalitě, nezaměstnanosti rodičů, špatné finanční, bytové situace rodiny) ohrožující jejich fungování a chtějí tuto situaci aktivně řešit.

Poskytnutí služby může být odmítnuto:

– Osobám, jejichž komunikace je natolik specifická, že vyžaduje použití speciálních pomůcek, technik či metod komunikace (piktogramy, znaková řeč apod.) a nezajistí si nebo odmítnou tlumočníka zprostředkovaného organizací. Jedná se např. o osoby mluvící cizím jazykem, neslyšící apod.
– SAS pro rodiny s dětmi CENTROM nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby.
– Zájemci o službu, který nesplňuje podmínky cílové skupiny poskytovatele, nebo se jedná o negativní cílovou skupinu.

Zásady:
– Dodržování základních lidských práv a svobod
– Bezplatnosti – účast na veškerých aktivitách poskytovaných v domácnostech i v zařízení je bezplatná.
– Individuálního přístupu – ke každému uživateli je přistupováno jako k osobnosti s jedinečnými potřebami, projevy, schopnostmi a dovednostmi, činnosti jsou přizpůsobeny schopnostem, dovednostem, možnostem, potřebám a přáním členů konkrétní rodiny.
– Rovnosti – službu mohou využívat všichni bez rozdílu pohlaví, národnosti, sexuální orientace, víry a přesvědčení.
– Přiměřené podpory – při práci s rodinou je kladen důraz na to, aby pracovník byl pouze průvodcem, který rodičům pomáhá nalézt cestu k řešení nepříznivé sociální situace, k nalezení a osvojení si přiměřeného způsobu práce s dítětem.
– Aktivity uživatele – předpokladem poskytnutí služby je aktivní spolupráce uživatele při řešení jeho nepříznivé sociální situace. Od rodiče, který musí být vždy přítomen, se očekává aktivní zapojení do práce s dítětem.
– Dobrovolnost – každý uživatel má právo se rozhodnout, zda chce službu využívat