Terénní programy

Terénní programy

28. října 875/275
709 00  Ostrava – Mariánské Hory

Doba poskytování služby:
Terénní forma: 
pondělí – pátek: 8:00 – 16:30

Cena: Zdarma
Kapacita:
Okamžitá kapacita – 4 osoby

Poslání služby:
Terénní program CENTROM poskytuje podporu a pomoc osobám, jejichž fungování je v důsledku dopadů dlouhodobé sociálně nepříznivé situace ohroženo, např. vlivem chudoby, zanedbávání výchovy dětí, diskriminace apod.) Terénní program působí také preventivně, podporuje osoby dle cílové skupiny k aktivnímu řešení jejich životní situace. Pracovníci se snaží pomáhat uživatelům zajistit uspokojivé osobní, skupinové a komunitní vztahy. Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí uživatele služby tj. v bytě uživatele, popřípadě na ubytovně, azylovém domě nebo v případě úplného bezdomoví na ulici. Služba je poskytována také mimo přirozené prostředí uživatele, např. v rámci potřebných doprovodů. Přirozené prostředí uživatele služby je individuální a je dáno jeho způsobem života.


Cíle služby:
– Uživatel stabilizuje svojí životní situaci a nedochází k jejímu zhoršování (př. ví o možnostech dostupného bydlení – např. sociální byty, podnájmy
– Uživatel aktivně řeší svou bytovou situaci
– Uživatel má přehled o své finanční situaci – např. výše dávek, hospodaření s penězi, soupis dluhů
– Uživatel dosáhne a udrží kvalitní bydlení (pravidelná platba nájmu, údržba bytové jednotky apod.).

Obsahem terénního programu:
Terénní programy je poskytovat pomoc a podporu osobám, kteří se ocitli v sociálně nepříznivé situaci při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Poskytovat pomoc a podporu při zlepšování kvality života uživatele a podporovat jej v samostatném a aktivním řešení jeho nepříznivé sociální situace.
Cílovou skupinou jsou osoby od 16 let věku žijící v sociálně vyloučených lokalitách nebo komunitách na území města Ostravy.

Zásady:
– Dodržování základních lidských práv a svobod
– Dodržování mlčenlivosti dle Zákonu č. 108/2006 Sb – Zákon o sociálních službách
– Bezplatnosti – poskytování sociální služby je zcela zdarma
– Individuálního přístupu – ke každému uživateli je přistupováno jako k osobnosti s jedinečnými potřebami, projevy, schopnostmi a dovednostmi, je vycházeno z individuálních přání a potřeb uživatele
– Rovnosti – službu mohou využívat všichni bez rozdílu pohlaví, národnosti, sexuální orientace, víry a přesvědčení
– Aktivity uživatele – předpokladem poskytnutí služby je aktivní spolupráce uživatele při řešení jeho nepříznivé sociální situace